Ha aparegut el llibre Sant Fructuós de Tarragona. Aspectes històrics i arqueològics del seu culte, des de l’antiguitat fins a l’actualitat, obra del doctor Andreu Muñoz Melgar. El volum és el resultat d’una llarga investigació de l’autor i una síntesi actualitzada del patrimoni literari, històric i arqueològic generat al voltant dels màrtirs de Tàrraco, executats a l’amfiteatre l’any 259. Aquesta obra esdevé imprescindible per conèixer els orígens del cristianisme a la Tarraconense i a la península Ibèrica.

S’hi constata que tot i el caràcter hagiogràfic i litúrgic, el text de la “Passio Fructuosi” presenta un contingut històric inqüestionable.